Solidarność 1980 – zbiór informacji

Solidarność 1980 jest symbolem dumy narodowej i walki o swobodę dla Polaków. To wyjątkowy moment w historii, kiedy to ludzie połączyli siły, aby doprowadzić do wolności i społecznej reformy. Przez lata Solidarność była silnym ruchem społecznym i politycznym. Niniejszy post oferuje zbiór informacji na temat Solidarności 1980 i jej posłannictwa.

Ruch powstał w grudniu 1980 r., gdy robotnicy Stoczni Gdańskiej im. Lenina wystosowali apel do władz państwowych domagając się podwyższenia poziomu życia oraz przywrócenia praw obywatelskich. Ich postulaty zostały przedstawione politykom, którzy z kolei ustalili zespół 21 postulatów zakończonych sformułowaniem „Nie ma wolności bez Solidarności”.

Solidarność walczyła o ustanowienie demokracji i rządów prawa, praw robotników do delegowanych organizacji reprezentujących lepsze warunki pracy, swobodnego i bezpiecznego prowadzenia kampanii politycznych, wolności religijnej, edukacji publicznej oraz legalnie działających partii politycznych. Przywileje przyznane robotnikom stały się podstawą wspierania warunków chrześcijańskich w Polsce, a także legalizacji związków zawodowych.

Solidarność 1980 przyczyniła się także do pojednania Polaków na linii Wschód-Zachód. Pracownicy Stoczni Gdańskiej otrzymali list od swoich kolegów ze Związku Radzieckiego, dodając nowego bohatera – Lecha Wałęsę – do ramy tego historycznego momentu..

Ostatecznie Solidarność 1980 miała istotny wpływ na upadek komunistycznego systemu i transformację naszej cywilizacji na lepsze. Od ponad trzech dekad ta chwila jest czymś więcej niż tylko legendarne rocznicowe spotkanie – jest to symbol obietnicy i nadziei niewidocznego dla Polaków lepszego jutra.

Solidarność 1980 – to czas i miejsce, które zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony historii. Był to ruch, który wywarł ogromny wpływ na kształt polityczny w Europie. Wbrew pozorom, nie był to jeden wymiarowy ruch społeczny. Składało się na niego zbiór informacji, doświadczeń i hipotez, które – po kilku latach – doprowadziły Polaków do demokratyzacji oraz trwałego pokoju.

Początkowo ruch Solidarności uformował się jako forma przeciwdziałania kontroli komunistów nad społeczeństwem. Przemawiali w imieniu wielu grup społecznych, a także argumentowali przed komunistycznymi władzami, dlaczego stanowisko w sprawie derogacji ważnych zmian politycznych jest niewystarczające. W miarę rosnącego znaczenia ruchu, Nowa Koalicja legislacyjna skupiająca się na potrzebie rehabilitacji robotników i milionach osób przebywających pod okupacją sowiecką wtedy usamodzielniła się.

Solidarność 1980 była także jedynym postkomunistycznym ruchem społecznym, który był artykułowaną formą marketingu społecznego. Gromadzi on fragmentaryczne i liczne informacje polskich społeczeństw oraz polskich przywódców religijnych. Przyczyniła się ona do akumulacji ruchu niepodległościowego poprzez stanowienie fosforujące idee pluralizmu społecznego i liberalizmu. Równocześnie przyczyniła się do odbudowania etniczno-patriotycznego patriotyzmu w lojalności wobec pozycji Polski w Europie Zachodniej.

Wspaniała historia Solidarności 1980 nigdy nie przemija całkowicie – ponieważ towarzyszy jej ciągle walka Polaków o wolność, godność i godne warunki życia. Te dobitne fakty szeroko omawiane są dziś i powinny stanowić inspirację dla całego narodu, aby cieszyć się swobodami obecnie obowiązującego systemu demokratycznego.

Solidarność 1980 była założoną w Gdańsku pierwszą niezależną od władzy ludowo-robotniczej związkiem zawodowym w Europie Wschodniej. Ruch zrodził się jako reakcja na strajki robotników Stoczni Gdańskiej i był elementem większej fali oporu ludzi w całej Europie Wschodniej.

Idei, którą reprezentował Solidarność 1980, towarzyszyły liczne manifestacje i demonstracje, a także strajki generalne. Na przełomie 1981 i 1982 r. Solidarność zebrała miliony Polaków pod starociami, aby powiedzieć „nie” zarządzającemu krajem komunizmowi oraz ich niekontrolowanej, autorytarnego rządu.

Po wielu miesiącach intensywnej walki objawił się sukces: 13 grudnia 1981r. Rada Państwa Ludowo-Robotniczego RP przyjęła pierwszy od 1948roku legalny związek zawodowy – Komisję Międzyzakładowy „Solidarność”. Zatwierdził też porozumienia sierpniowe, potwierdzając społeczną rolę Solidarności, jej godność chorobliwym i domagania się podstawowego praw człowieka: jak równouprawnienie ze społeczeństwami kapitalistycznymi czy swoboda dla lokalnych organizacji operacyjnych.

Następnie pod działaniem stanu wojennego 13 grudnia 1981r., Sowiecki generał Wojciech Jaruzelski bez uprzedniego ostrzeżenia wprowadził polskim obywatelom ścisłe prawo i stał się najwyższym organem wykonawczym. Mimo tego Solidarność szybko przeniknęła do podziemia i kontynuowała czynienie ruchu oporu wobec komunizmu i jego „normalizacji”.

W 1989 roku ruch Solidarności odniósł sukces, doprowadzając do porozumienia okrągłego stołu, kończąc czas izolacji Polski od reszty świata – a także po mistrzu postkomunistyczny szlachecki proces demokratyzacji w Europie Środkowej.